Všeobecné obchodné podmienky

www.firemnezalezitosti.sk

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa pod pojmom: a) „Dodávateľ“ rozumie spoločnosť: Firemné záležitosti s.r.o. so sídlom: Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, IČO 50 444 476, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:113268/B 
b) „Internetová stránka“ rozumie internetová stránka www.firemnezalezitosti.sk a jej jazykové mutácie, prípadne iná internetová stránka (stránky), ktorá je s vedomím Dodávateľa presmerovaná na obsah stránky www.firemnezalezitosti.sk, a ktorej je Dodávateľ prevádzkovateľom,
c) „Služby“ alebo „Služba“ rozumejú produkty a/alebo služby, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke,
d) „Objednávateľ“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom, výhradne za účelom podnikania.
2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa pri poskytnutí Služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby“), ak nie je v týchto VOP uvedené alebo s Objednávateľom individuálne dohodnuté inak. Tieto VOP sa vzťahujú na služby:
a) Založenie s.r.o., Založenie a.s.
b) Zmeny v s.r.o., Zmeny v a.s.
c) Vytvorenie loga, webstránky
3. Univerzálne vzory dokumentov používané v súvislosti s poskytovanými Službami (článok II. týchto VOP) vypracovala partnerská advokátska kancelária. 

Článok II.

Služby

1. Obsahom Služieb poskytovaných Dodávateľom podľa Čl. I. bod 2. písm. a,b sú administratívne služby, ktoré spočívajú najmä v korektúrach textov v univerzálnych vzoroch dokumentov, skenovanie dokumentov, preposielanie dokumentácie (výpis z OR, a pod.) súvisiacej so Službou a poskytovanie všeobecných informácií o podnikaní v Slovenskej republike a o kontaktoch na subjekty, ktoré sú príslušné vo veciach podnikania. 
2. Obsahom služieb nie je poskytovanie právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov. Univerzálne vzory dokumentov vypracovala partnerská advokátska kancelária.
3. V prípade, ak sa v súvislosti s poskytovanými Službami používa pojem „založenie s.r.o.“, „zmeny v s.r.o.“ a podobne, je potrebné tieto pojmy vykladať ako administratívne služby súvisiace so založením s.r.o., zmenou v s.r.o. a podobne. 

Článok III.

Objednávka Služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí Služby

1. Vyplnením kontaktného formulára na Internetovej stránke a potvrdením tlačidla “ODOSLAŤ” sa Objednávateľ a Dodávateľ nezaväzujú. Vyplnenie a odoslanie formulára prostredníctvom tlačidla “ODOSLAŤ” sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.
2. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito VOP, za podmienky, že Objednávateľ uhradí celú cenu za Službu podľa Dodávateľom poskytnutých platobných informácií v súlade s článkom III. ods. 4. týchto VOP a za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých údajov v objednávke, vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom objednávkovom formulári). V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je dodávateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.
3. Súhlas s VOP môže Objednávateľ udeliť zaškrtnutím príslušného pola s udelením súhlasu s VOP a stlačením príslušného tlačidla “OBJEDNAŤ” na Internetovej stránke, elektronicky na základe elektronickej (e- mailovej) komunikácie, na základe telefonickej komunikácie alebo osobnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Za najneskorší moment súhlasu s týmito VOP je úhrada platby Objednávateľom podľa Dodávateľom poskytnutých platobných informácií v súlade s článkom III. ods. 4. týchto VOP, ak nie je preukázaný skorší moment súhlasu. 
4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi dodávateľom a objednávateľom sú tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania objednávateľovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky prostredníctvom internetového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi objednávateľ preukázateľne oboznámil pri objednávaní služby.
5. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.
6. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto VOP (článok IV.) po prijatí ceny za Službu. 
7. Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Dodávateľom vygenerované nezameniteľné platobné informácie. 
8. Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa e-mailovou správou zaslanou na adresu kontakt@firemnezalezitosti.sk. 
9. V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby sa vždy za najneskorší moment uzavretia zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Dodávateľa v súlade s platobnými informáciami poskytnutými Objednávateľovi Dodávateľom. 
10. Uzavretie zmluvy medzi dodávateľom a objednávateľom potvrdí dodávateľ akceptačným emailom.

Článok IV.

Platobné podmienky a Ceny

1. Ceny Služieb sú uvedené na Internetovej stránke a považujú sa za zmluvné ceny.
2. Dodávateľ nie je platiteľom DPH. Ceny sa uvádzajú bez dane z pridanej hodnoty. 
3. Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry alebo vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii. Objednávateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru v lehote splatnosti.
4. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.
5. Po úhrade zálohovej faktúry vystaví dodávateľ riadnu faktúru. Dodávateľ je povinný vystaviť riadnu faktúru najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka. Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.
6. Pri poskytnutí služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.
7. Ceny za založenie s.r.o., založenie a.s., zmeny v s.r.o., zmeny v a.s., predaj ready-made s.r.o. zahŕňajú cenu za súdny poplatok pri elektronickom podaní.
8. Ak je súčasťou služieb podľa predchádzajúceho odseku rozšírenie predmetov podnikania o viazané/remeselné živnosti k cene treba pripočítať 7,50 € za každú takúto ohlásenú viazanú/remeselnú živnosť
9. Pri zložitejších spoločnostiach (napr. so zahraničnými konateľmi, nepeňažnými vkladmi, so znaleckými posudkami, úradnými prekladmi, s osobitnými predmetmi podnikania a pod.), sa cena určuje dodávateľom individuálne, prípadne dodávateľ odporučí objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory a požiadať o poskytnutie právnej rady.
10. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na Internetovej stránke s tým, že nové ceny Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou. 

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Ak sa medzi účastníkmi nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa poskytnutú Dodávateľovi pred poskytnutím služby. E-mailová adresa Objednávateľa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v „doc.“ a „pdf.“ formáte. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy Objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát. 
2. Lehotu na dodanie Služby Dodávateľ potvrdí Objednávateľovi v závislosti od zvolenej Služby e-mailom. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia kompletnej a riadne podpísanej dokumentácie Dodávateľovi. Táto lehota je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť. Preto tieto lehoty nie sú pre Dodávateľa záväzné a Dodávateľ nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby. 
3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uzavretí Zmluvy o pokytnutí Služby priebežne sa informovať o prebiehajúcom postupe pri poskytovaní Služby zaslaním e-mailovej správy, telefonicky alebo osobne. 
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby, najmä: 
a)  v čase poskytovania služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, ktorú Dodávateľovi uviedol, 
b)   udržiavať funkčné telefónne číslo, ktoré Dodávateľovi uviedol, 
c)   potvrdiť Dodávateľovi doručenie e-mailových správ, 
d)  po zaslaní dokumentácie na podpis vytlačiť túto dokumentáciu v Dodávateľom odporučenom počte rovnopisov a obstarať ich podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch, kde je na základe Dodávateľovho upozornenia potrebné overiť podpisy, je Objednávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade, 
e)   podpísanú dokumentáciu zaslať na svoje náklady poštou na adresu Dodávateľa, prípadne po výslovnom udelení súhlasu Dodávateľa elektronicky na jeho e-mailovú adresu a podľa jeho pokynov (čitateľné a naskenované v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi).
f)  preberať poštu zaslanú Dodávateľom, zasielanú na adresu Objednávateľa uvedenú v kontaktnom formulári. 
5. Dodávateľ je oprávnený poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej osoby. 
6. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami používané univerzálne vzory dokumentov, je Objednávateľ oprávnený, za podmienky zaplatenia celej ceny za Službu, používať poskytnuté univerzálne vzory iba pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie alebo šírenie univerzálnych vzorov si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Dodávateľa s takýmto použitím. 

Článok VI.

Doručovanie

1. Zásielky je možné doručovať akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim prepravu a preukázateľné doručenie zásielok a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy Dodávateľa a Objednávateľa. 
2. Doručenie písomnosti poštou alebo kuriérom je účinné dňom jej prevzatia. Ak zásielka nebola na pošte alebo kuriérom prevzatá, alebo jej prevzatie bolo adresátom odmietnuté, alebo sa zásielka z iných dôvodov vrátila odosielateľovi ako nedoručená, zásielka sa považuje za doručenú tretí deň nasledujúci po dni odoslania na prepravu. 
3. Zásielky odosielané emailom sa považujú za doručené dňom odoslania na email. 
4. Po poskytnutí Služby Dodávateľ bezodkladne zašle Objednávateľovi kompletnú písomnú dokumentáciu, ktorá súvisí s poskytnutou Službou. Dokumentácia sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla spoločnosti alebo inú adresu, ktorú Objednávateľ uprednostňuje a o nej upovedomil Dodávateľa. Pokiaľ sa zásielka vráti späť ako nedoručená, náklady na opätovné zaslanie znáša Objednávateľ, pričom sa neprihliada na dôvod nedoručenia zásileky. 

Článok VII.

Zodpovednosť

1. Dodávateľ prostredníctvom Internetovej stránky a ani v rámci poskytovaných Služieb neposkytuje právne rady ani právne služby podľa osobitných predpisov a teda nemôžu byť za také považované. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné z verejne prístupných zdrojov. V prípade záujmu Objednávateľa o právne služby, Dodávateľ odporúča Objednávateľovi obrátiť sa na advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky. 
2. Napriek tomu, že sa Dodávateľ v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom Internetovej stránky boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Dodávateľ nenesie voči tretím stranám zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti s poskytnutím Služby alebo informácii uvedených na Internetovej stránke. 
3. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami (článok II. týchto VOP) používané univerzálne vzory dokumentov, je poskytovateľom takýchto univerzálnych vzorov advokátska kancelária podľa článku I. ods. 3 týchto VOP. Vzhľadom na svoj všeobecný charakter univerzálne vzory nenahrádzajú komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskymi kanceláriami. Dodávateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s používaním vzorových dokumentov. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať. 
4. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na Internetovej stránke môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a že je oprávnený meniť rozsah poskytovaných Služieb uvedených na Internetovej stránke. Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky. 
5. Dodávateľ nezopovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak Objednávateľ: 
a)  uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulári, ktorý odoslal Dodávateľovi
b)   neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby podľa čl. V. bod 4. písm. a,b,c,d,e,f,,
c)  akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Dodávateľom poskytnutých univerzálnych vzorov dokumentov v súvislosti s poskytnutím Služby
d) neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu 
1. V prípade, ak registrový súd zapíše spoločnosť alebo zmenu v spoločnosti v rozpore s priloženým návrhom a/alebo priloženými listinami, Dodávateľ ani osoba podávajúca návrh na zápis, nezodpovedá za nesprávnosť takéhoto zápisu do obchodného registra. 
2. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov Internetovej stránky. Dodávateľ nezodpovedá za škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na Internetovej stránke. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači Objednávateľa zaťažuje Objednávateľa. 

Článok VIII.

Odstúpenie od Zmluvy o pokytnutí Služby

1. Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto VOP uvedené inak, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, avšak najneskôr pred tým ako Dodávateľ alebo ním splnomocnená osoba podá návrh na zápis do obchodného registra, a to zaplatením odstupného vo výške 30% z celkovej ceny Služby (vrátane poplatkov). V prípade poskytnutia služby vykonania "zmeny v s.r.o." je odstupné podľa predchádzajúcej vety vo výške 50% z celkovej ceny Služby (vrátane poplatkov). Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade ceny za Službu zo strany Objednávateľa, je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade správneho a/alebo súdneho poplatku, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho a/alebo súdneho poplatku a Dodávateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného a o sumu zaplateného správneho a/alebo súdneho poplatku.
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu pokým nedošlo k podaniu na okresný úrad alebo návrh na zápis do obchodného registra. Po tomto momente je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby len v prípade, ak:
a) Objednávateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulári, ktorý odoslal Dodávateľovi, alebo sa úkážu ako nepravdivé alebo neúplné iné údaje, ktoré poskytol Objednávateľ Dodávateľovi 
b) Objednávateľ neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby podľa podľa čl. V. bod 4. písm. a,b,c,d,e,f,,
c) Dodávateľovi budú doručené akýmkoľvek spôsobom pozmenené Dodávateľom poskytnuté dokumenty v súvislosti s poskytnutím Služby
d) Objednávateľ neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu
e) nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby (napr. ak jediným spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je osoba, ktorá je jediným spoločníkov vo viac ako dvoch spoločnostiach alebo ak má byť jediným spoločníkom/zakladateľom právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.)
f) na majetok spoločníkov a konateľov bol ukončený konkurz alebo návrh na konkurz bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo spoločníkom, konateľom alebo zodpovedným zástupcom bol súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností. 
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí Služby zo strany Dodávateľa je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu Služby zníženú o sumu hodnoty už poskytnutých služieb a reálnych nákladov Dodávateľa a o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal. 
4. V prípade, ak má Objednávateľ postavenie spotrebiteľa, dodanie Služby je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na bezplatné odstúpenie od zmluvy. Obsah Služby preto nie je možné bezplatne vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovných dní od zakúpenia ani po jej uplynutí.
5. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu emailovú adresu druhého účastníka. V prípade odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú adresu druhého účastníka. 

Článok IX.

Reklamácie

1. Objednávateľ je povinný upozorniť Dodávateľa emailom na kontakt@firemnezalezitosti.sk na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí. 
2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom na kontakt@firemnezalezitosti.sk alebo poštou na adresu sídla Dodávateľa reklamáciu, v ktorej uvedie dôvod reklamácie. Reklamácie Dodávateľ vybavuje v pracovných dňoch od 9:00 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie. Reklamácie vybavuje Dodávateľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

1. Dodávateľ je oprávnený zhromažďovať a spracovávať osobné údaje objednávateľa, spoločníkov, členov orgánov a iných osôb, poskytnuté objednávateľom v rozsahu, v akom sú vyžadované na internetovom portáli (najmä, ale nie výlučne meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, pohlavie, miesto, okres a štát narodenia, predchádzajúce meno a priezvisko, rodné priezvisko, meno a priezvisko matky, meno a priezvisko otca, rodné priezvisko matky, tel. číslo, emailová adresa), a to výlučne na účel poskytnutia služieb. Dodávateľ je oprávnený uchovávať predmetné osobnú údaje počas 10 rokov odo dňa ich poskytnutia.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo inak. Dodávateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služieb, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.
3. Objednávateľ poskytol svoje osobné údaje dobrovoľne, súhlasí s ich zhromažďovaním, uchovávaním, spracovávaním a použitím v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel poskytnutia služby, najmä ale nie výlučne súhlasí s ich poskytnutím štátnemu orgánu príslušnému pre registráciu, štátnemu orgánu príslušnému pre vydanie potrebných oprávnení a tretej osobe iba v súvislosti s objednanou službou (napr. prenajímateľ sídla spoločnosti).

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny VOP“). Zmeny VOP Dodávateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny VOP neprijíma a to najneskôr do dňa účinnosti zmien. 
2. V prípade, ak Dodávateľ zaslal Objednávateľovi viacero obchodných podmienok platia tie obchodné podmienky, ktoré boli Objednávateľovi zaslané ako posledné. 
3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody. 
4. Obsah Internetovej stránky je chránený v súlade Autorským zákonom, ku ktorému majetkové práva vykonáva Dodávateľ. 
5. Používateľ Internetovej stránky používaním Internetovej stránky alebo zaslaním elektronickej objednávky z Internetovej stránky (Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito VOP v celom rozsahu a bez výhrad. 
6. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27.
8. Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 01.10.2016. 
9. Kontaktné údaje Dodávateľa: 
Firemné záležitosti s.r.o. so sídlom: Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, IČO: 50 444 476, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 113268/B, e-mail: kontakt@firemnezalezitosti.sk, Tel: 0904 933 211.